Site Overlay

Lokaal Sportakkoord: wat en waarom?

In 2018 werd het Nationaal Sportakkoord gesloten, een ambitieus plan om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. De Minister van Sport en vertegenwoordigers van NOC*NSF, sportbonden, gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zetten daar hun handtekening onder.

Zo’n nationaal plan komt alleen maar van de grond door er lokaal de schouders onder te zetten. Daarom ontstonden overal in Nederland lokale sportakkoorden. Ook in Waddinxveen. Op 24 september 2020 ondertekenden de gemeente en heel veel partners het Waddinxveens Sportakkoord.

Wat houdt het Sportakkoord in?

Het Sportakkoord is een set afspraken voor nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking om de sport in Waddinxveen een boost te geven. ‘Sport’ is dan een breed begrip. Dat zijn allerlei lichamelijke beweegactiviteiten, maar bijvoorbeeld ook denksporten. De ondertekenaars van het akkoord zijn aanbieders van sport, spel en bewegen, maatschappelijke organisaties, de gemeente en het bedrijfsleven. Zij zijn de Sportakkoord-partners. Samen beslissen zij over de inhoud en zijn ze verantwoordelijk voor de uitvoering.

Het Sportakkoord bestaat uit twee delen. In deel 1 staan de ambities. Daarin staat wat de partners van het Sportakkoord gezamenlijk willen bereiken op het gebied van sport en bewegen. Deel 2 is een lijst van actiepunten. Dat is een overzicht van praktische plannen om de ambities echt waar te maken. Voor het realiseren van acties kan een stimuleringsbijdrage worden aangevraagd.

Open en dynamisch

‘Akkoord’ klinkt als ‘klaar en dichtgetimmerd’, maar dat is het Sportakkoord zeker niet. Het doel is zo veel mogelijk actiepunten te realiseren, maar ook om weer nieuwe acties op te nemen. Organisaties die het Sportakkoord nog niet ondertekenden, zijn van harte welkom zich aan te sluiten, de ambities te onderschrijven en zelf ook nieuwe actiepunten toe te voegen. Ook meedoen? Laat het weten aan het bestuur van het Platform Sport, Spel & Bewegen Waddinxveen of mail naar info@sportplatformwaddinxveen.nl.

Niet vrijblijvend

Het idee achter het Sportakkoord is, dat de ondertekenaars de ambities delen en naar eigen inzicht en vermogen proberen bij te dragen aan de realisatie daarvan. Dat doen ze door het voortouw te nemen bij actiepunten of zich bij anderen aan te sluiten. Zo’n digitale actielijst is belangrijk, maar het komt natuurlijk op de uitvoering aan. De partners van het Sportakkoord nemen daarvoor het initiatief. De organisaties die bij een actiepunt vermeld staan, beloven zich in te spannen om de actiepunten te realiseren of daaraan bij te dragen. Het Sportakkoord kan je veel brengen, maar is dus niet helemaal vrijblijvend.

Overlap en afstemming met het Preventieakkoord

Aangezien het Sportakkoord en het Preventieakkoord elkaar deels overlappen, zou er bij de uitvoering onduidelijkheid kunnen ontstaan. Waar nodig zullen de regiegroep Preventieakkoord en het Sportplatform, respectievelijk de regisseurs Preventieakkoord en Sportakkoord, hun activiteiten in de sfeer van communicatie en coördinatie afstemmen.

Uitgangspunt in de taakverdeling is dat de regisseur Sportakkoord zich richt op actiepunten waarin sport en beweging centraal staan. De regisseur Preventieakkoord richt zich op de (andere) actiepunten in de sfeer van gezonde leefstijl, mentaal welzijn en sociale participatie. Bij aanvragen voor stimuleringsbudget wordt dezelfde richtlijn gehanteerd. Aanvragen voor ondersteuning kunnen derhalve niet tweemaal worden ingediend.

Voor het volledige Lokale Preventieakkoord klik hier (versie 2 juli 2021).