Site Overlay

Voorwaarden stimuleringsbijdrage

Om de actiepunten uit het Sportakkoord te realiseren kan financiële en/of organisatorische ondersteuning soms een handje helpen. De partners van het Sportakkoord kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op een stimuleringsbudget.

Voorwaarden voor stimuleringsbijdrage

Het uitgangspunt is dat de actiepunten van het Sportakkoord ook zonder extra financiële bijdrage gerealiseerd kunnen worden. Het geldelijke steuntje in de rug helpt om initiatieven te vergemakkelijken, acties te versnellen of beter aan te pakken. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen is niet mogelijk.

Voor het aanvragen van bijdragen uit het stimuleringsbudget gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager heeft zich aangesloten – of sluit zich aan – bij het Sportakkoord Waddinxveen en neemt het voortouw bij het uitvoeren van een of meer actiepunten.
 • De gevraagde bijdrage is bestemd voor de realisatie van een specifiek actiepunt dat aansluit bij een of meer ambities uit het Sportakkoord.
 • Het actiepunt heeft betrekking op een nieuw initiatief, een nieuwe vorm van samenwerking of verbreding van een bestaande activiteit die aansluit bij een of meer ambities uit het Sportakkoord.
 • De uitvoering van dit actiepunt is niet (volledig) afhankelijk van de toekenning van de gevraagde bijdrage. Het actiepunt kan ook worden gerealiseerd wanneer de gevraagde bijdrage niet of slechts gedeeltelijk wordt toegekend.
 • De omvang van de gevraagde bijdrage (minimaal €250, maximaal €2.000) is redelijk in verhouding tot de voorgenomen bestemming van de middelen.
 • Indien meer organisaties betrokken zijn bij de uitvoering van het actiepunt, zorgt de aanvrager van het budget voor eventuele verdeling van het geld.
 • In de aanvraag staat kort en duidelijk hoe en wanneer het actiepunt wordt gerealiseerd.
 • De aanvrager draagt door eigen inzet en/of middelen zelf ook actief bij aan de realisatie van het actiepunt. Hetzelfde geldt voor andere organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering en (via de aanvrager) een deel van de stimuleringsbijdrage ontvangen.
 • De aanvraag wordt tijdig en compleet ingediend. Er is geen herstelmogelijkheid.
 • Het Sportplatform kan aanvullende informatie vragen.
 • De aanvrager accepteert de beslissing op de aanvraag. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep.
 • Na een positief besluit over de aanvraag, en na verstrekking van de benodigde financieel-administratieve gegevens door de aanvrager (o.a. IBAN en KvK-nummer), wordt het geld overgemaakt en krijgt de aanvrager de beschikking over de toegekende middelen.
 • De aanvrager verantwoordt de financiële bijdrage door (op aanvraag) informatie (in woord en beeld) over de uitvoering van het actiepunt te verstrekken aan het Sportplatform. Deze informatie kan ook worden benut voor verslaglegging (via nieuwsbrief en website) en voor monitoring.
 • De aanvrager stort het geld terug wanneer blijkt dat het actiepunt niet kan worden uitgevoerd.