Site Overlay

Beoordeling aanvraag stimuleringsbijdrage

Allereerst worden de aanvragen door het Sportplatform getoetst aan de voorwaarden. Vervolgens hanteert het Platform een aantal beoordelingscriteria om te bepalen welke aanvraag voor welke financiële bijdrage in aanmerking komt. Daarbij is het streven de middelen evenwichtig te verdelen over uiteenlopende acties, passend bij verschillende ambities en voor een diversiteit aan organisaties, zonder dat van versnippering sprake is.

De beoordelingscriteria zijn:

  • In welke mate dragen de actiepunten bij aan de ambities uit het Sportakkoord?
  • In hoeverre kunnen structurele effecten worden verwacht?
  • In hoeverre werken organisaties samen?
  • Hoe groot is de eigen inzet of (financiële) bijdrage van de aanvrager?
  • Hoeveel verschillende ambities en betrokken organisaties worden hiermee ondersteund?

Aanvragen voor actiepunten waarbij verschillende organisaties samenwerken hebben een streepje voor. Zeker wanneer het gaat om gezamenlijke initiatieven of nieuwe vormen van samenwerking van sportaanbieders en maatschappelijke instellingen.