Site Overlay

Sportakkoord ambities

In deel 1 van het Sportakkoord staat wat de partners gezamenlijk willen bereiken op het gebied van sport, spel en bewegen. Die ambities zijn in 6 rubrieken onder te verdelen.

 1. Versterking door kennisdeling en samenwerking
 2. Multifunctioneel gebruik en duurzame inrichting infrastructuur
 3. Gezonde leefstijl en positief sportklimaat
 4. Speciale aandacht voor speciale doelgroepen
 5. Ontwikkeling nieuwe activiteiten en ondersteuning van promotie
 6. Samenwerking sport, onderwijs en kinderopvang

Van iedere rubriek lees je hieronder wat daar onder andere mee wordt bedoeld.

1. Versterking door kennisdeling en samenwerking

 • Wij gaan meer kennis en ervaring delen en samenwerken bij de organisatie van evenementen, bij training/coaching, bestuurlijke en organisatorische zaken en bij vertegenwoordiging en belangenbehartiging.
 • Wij spannen ons in om onze organisaties sterker te maken door het opzetten van acties voor het werven en behouden van vrijwilligers, door jongeren te laten kennismaken met vrijwilligerswerk door bijv. stages en door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Wij nemen initiatieven om sportaanbieders te ondersteunen door samenwerking met landelijke partners, door de inzet van deskundigheidsbevordering (themabijeenkomsten, cursussen) en door praktische ondersteuning (inzet combinatiefunctionarissen).

Bekijk de actielijst van deze ambitie.

2. Multifunctioneel gebruik en duurzame inrichting infrastructuur

 • Wij gaan kosten besparen en exploitaties verbeteren door meer gebruik te maken van elkaars faciliteiten: we zullen accommodaties, terreinen en materialen delen. Bij nieuwe accommodaties is multifunctionaliteit het uitgangspunt.
 • Wij spannen ons in om de openbare ruimte beweegvriendelijker te laten inrichten: niet alleen veilig en toegankelijk voor sportbeoefening, maar ook prikkelend en uitnodigend tot bewegen.
 • Wij streven naar duurzamer en energiezuiniger sportaccommodaties door het nemen van slimme maatregelen en het doen van verstandige investeringen. Bij de exploitatie en bouw hebben energie-neutrale en circulaire oplossingen waar mogelijk prioriteit.

Bekijk de actielijst van deze ambitie.

3. Gezonde leefstijl en positief sportklimaat

 • Wij hebben meer aandacht voor gezonde voeding en verantwoord alcoholgebruik in sportkantines en zullen een gezonde leefstijl en rookvrije sportcomplexen promoten.
 • Wij zetten ons in voor het verbeteren van de sfeer in de sport door bewustwordingscampagnes, voorlichting, training en (pedagogische) begeleiding van het sportkader.

Bekijk de actielijst van deze ambitie.

4. Speciale aandacht voor speciale doelgroepen

 • Wij gaan sport en bewegen voor mensen met een beperking (lichamelijke handicap, autisme, chronische ziekte en andere beperkingen) bevorderen door samenwerking, ontwikkeling en promotie van (nieuwe vormen van) aangepast sporten.
 • Wij brengen ouderen meer in beweging door samen te werken bij het organiseren van activiteiten, door het ontwikkelen van nieuwe activiteiten (specifiek voor ouderen of voor ouderen en andere leeftijden samen) en door (bij)scholing van het sportkader.
 • Wij motiveren specifieke doelgroepen (o.a. mensen met een migratieachtergrond, vluchtelingen, asielzoekers, psychiatrisch patiënten, eenzamen, kwetsbare jongeren, mantelzorgers) om meer te bewegen door de organisatie van specifieke activiteiten, door samenwerking die leidt tot de integratie in regulier sportaanbod, en door gerichte promotie.
 • Wij zullen mensen met een smalle beurs in staat stellen deel te nemen aan sport door de promotie van financiële regelingen en het organiseren van speciale activiteiten voor deze doelgroep.

Bekijk de actielijst van deze ambitie.

5. Ontwikkeling nieuwe activiteiten en ondersteuning van promotie

 • Wij gaan nieuwe sportactiviteiten en -evenementen organiseren om sport en beweging te stimuleren.
 • Wij zullen nieuwe instrumenten en arrangementen introduceren en nieuwe vormen van communicatie benutten voor de promotie van sport en beweging.

Bekijk de actielijst van deze ambitie.

6. Samenwerking sport, onderwijs en kinderopvang

 • Wij zullen de samenwerking tussen diverse partijen gebruiken om kinderen in de schoolomgeving meer te laten bewegen en hun motorische ontwikkeling te verbeteren.

Bekijk de actielijst van deze ambitie.