Site Overlay

Sportakkoord actielijst van ambitie 4

Overzicht van de actielijsten per ambitie

 1. Versterking door kennisdeling en samenwerking
 2. Multifunctioneel gebruik en duurzame inrichting infrastructuur
 3. Gezonde leefstijl en positief sportklimaat
 4. Speciale aandacht voor speciale doelgroepen
 5. Ontwikkeling nieuwe activiteiten en ondersteuning van promotie
 6. Samenwerking sport, onderwijs en kinderopvang

Actie bij ambitie 4: Speciale aandacht voor speciale doelgroepen

 • Praktijk Joosten gaat onderzoeken of er een educatieve beweeggroep kan worden opgezet voor vrouwen met een migratieachtergrond. (Preventieakkoord)
 • Unique Body gaat Skilled Kids aanbieden, een programma van sport- en spelvormen dat binnen en buiten wordt aangeboden voor kleine groepjes kinderen met obesitas, motorische-, sociale- of andere gezondheidsproblemen waardoor zij minder goed willen en/of kunnen bewegen. (Preventieakkoord)
 • Z&PC De Gouwe gaat i.s.m. de Waddinxveense Reddingsbrigade en het Gouwebad een project uitwerken om nieuwkomers te leren zwemmen. (Preventieakkoord)
 • Unique Body gaat voor kinderen van 8-12 jaar in Waddinxveen een nieuwe sport introduceren: discgolf. Daartoe worden Disckids clinics georganiseerd.
 • Bridgeclub Waddinxveen, Palet Welzijn en Wadwijzer onderzoeken de mogelijkheid van een project voor ouderen.
 • Palet Welzijn gaat bijeenkomsten organiseren voor jonge mantelzorgers waarbij sportieve activiteiten worden ingezet als middel voor contact.
 • Sportschool Tang Soo Do Hunshin, Wadwijzer en Stichting Vluchtelingenwerk Waddinxveen onderzoeken of zij een ‘Dans, zing, … Nederlands met me’-evenement kunnen organiseren. Dat bestaat uit workshops zang, dans en vechtsport voor mensen die Nederlands (bij) willen leren.
 • Waddinxveense sportaanbieders, waaronder TV Waddinxveen, WKV Korbis, CVV Be Fair, Bouncers Basketball en Hengelsportvereniging Waddinxveen, gaan het aanbod van aangepast sporten (verder) ontwikkelen en promoten (ook buiten de gemeentegrenzen) via de website en app van ‘Uniek Sporten’.
 • De regiocoach Aangepast Sporten inventariseert bij de clubs met een aanbod voor aangepast sporten welke kennisbehoefte er is. Met ondersteuning vanuit de landelijke sportorganisaties zal de regiocoach vervolgens bijscholingen of andere vormen van deskundigheidsbevordering (laten) organiseren. VV ASW, CVV Be Fair en de Waddinxveense Reddingsbrigade hebben interesse om mee te doen en ook kennis en ervaring te delen.
 • HC Waddinxveen gaat activiteiten organiseren voor ouderen en jongeren met als doel hen te verbinden.
 • Sportschool Tang Soo Do Hunshin zal een training verzorgen bij Ipse de Bruggen.
 • Bibliotheek de Groene Venen zet zich in om samen met voetbalverenigingen een ‘scoor een boek’-project te starten als preventie tegen laaggeletterdheid.
 • CrossFit Waddinxveen 0182 gaat (eventueel in samenwerking met andere organisaties) sportlessen speciaal gericht op senioren aanbieden. Marijke Jansen Leefstijlcoach heeft belangstelling om hieraan mee te werken wanneer deze (ook) gericht worden op ouderen met milde gezondheidsklachten. (Sportakkoord en Preventieakkoord)
 • Club Den Edel biedt in de zomerperiode tweemaal per maand buitensportlessen (bootcamp) aan voor jongeren in de leeftijd van 13-18 jaar en voor volwassenen. Deze lessen worden kosteloos aangeboden om ook minderdraagkrachtigen in staat te stellen hieraan deel te nemen.

Gerealiseerde actiepunten bij ambitie 4

 • Wadwijzer zal bestaande regelingen voor minderdraagkrachtigen meer onder de aandacht van sportclubs brengen.
 • ASW biedt 20 asielzoekers de gelegenheid om met elkaar in de KNVB competitie te voetballen.
 • Door een bijdrage aan Uniek Sporten Uitleen kunnen Waddinxveense sporters met een handicap speciale sporthulpmiddelen lenen in de ‘sport-o-theek’ om uit te proberen welke sport het beste past.
 • Wadwijzer gaat in samenwerking met diverse partners waaronder Diëtistenpraktijk Waddinxveen, wijkplatform Vondelwijk-Oranjewijk, bibliotheek De Groene Venen en verschillende sportclubs, waaronder VV ASW en de Waddinxveense Reddingsbrigade een Fit 4 Nop Festival organiseren, een wijkfestival voor mensen met een smalle beurs waarbij verschillende leefstijlfactoren (beweging, voeding, geestelijke gezondheid, sociale gezondheid) centraal staan en waarbij bewoners de weg wordt gewezen naar lokale voorzieningen en wijkinitiatieven op gebied van sport, participatie, gezondheid en financiën. Bij succes wordt verbreding van het festival naar andere wijken overwogen. Marijke Jansen Leefstijlcoach heeft belangstelling om aan te haken. (Sportakkoord en Preventieakkoord)
 • Palet Welzijn gaat het activiteitenprogramma uitbreiden en vernieuwen om zo meer ouderen te laten participeren om vitaliteit te behouden. Zo werd in de openbare ruimte een tweetal beweegroutes gerealiseerd.
 • Palet Welzijn gaat, zo mogelijk in samenwerking met verschillende wijkplatforms, de mogelijkheid onderzoeken van uitbreiding van het aantal duo-fietsen en van de inzet ervan, opdat meer ouderen met familie/vrienden er zelf op uit kunnen. Door een bijdrage aan Stichting Fietsmaatjes wordt het binnenkort voor meer mensen met een mobiliteitsbeperking mogelijk op een duofiets met een ‘maatje’ te gaan fietsen.