Site Overlay

Sportakkoord actielijst van ambitie 1

Overzicht van de actielijsten per ambitie

 1. Versterking door kennisdeling en samenwerking
 2. Multifunctioneel gebruik en duurzame inrichting infrastructuur
 3. Gezonde leefstijl en positief sportklimaat
 4. Speciale aandacht voor speciale doelgroepen
 5. Ontwikkeling nieuwe activiteiten en ondersteuning van promotie
 6. Samenwerking sport, onderwijs en kinderopvang

Acties bij ambitie 1: Versterking door kennisdeling en samenwerking

 • De gemeente gaat onderzoeken hoe een optimale organisatiestructuur voor de buurtsportcoaches kan worden gecreëerd. Een organisatiestructuur die de samenwerking met en tussen de verschillende buurtsportcoaches bevordert en hun effectiviteit, positionering en zichtbaarheid versterkt. Dit gebeurt in samenspraak met het Sportplatform en de andere organisaties die via de gemeente middelen ontvangen uit de Brede Regeling Combinatiefuncties (Palet Welzijn, Club Den Edel, Ipse de Bruggen, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland, Stichting Vonk en Team Sportservice Zuid-Holland).
 • Het Sportplatform neemt, samen met multisport-vereniging TOOS, CVV Be Fair en Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen het initiatief voor de organisatie van een breed symposium over de toekomst van de Waddinxveense verenigingssport. (onderwerpen: organisatorische samenwerking, vrijwilligerswerk, professionalisering, kostenontwikkeling, betaalbaarheid). Zij krijgen daarbij ondersteuning van de adviseur lokale sport van NOC*NSF. In het verlengde van het symposium worden een gedeelde visie en een gezamenlijk plan van aanpak ontwikkeld om sportclubs toekomstbestendig te maken.
 • Het Sportplatform zal bij sportclubs de behoefte peilen aan themabijeenkomsten en cursussen voor o.a. werving en behoud van vrijwilligers, gedragsproblemen, specifieke doelgroepen, pedagogische vaardigheden, positief sportklimaat. Deze worden vervolgens met ondersteuning vanuit de landelijke sportorganisaties georganiseerd. Verschillende sportclubs (VV ASW, Hengelsportvereniging Waddinxveen, SC Antilope, volleybalvereniging Timios en HC Waddinxveen) hebben hiervoor al belangstelling getoond.
 • TV Be Fair, Tennis- en padelvereniging De Gouwe Smash en TV Waddinxveen gaan de samenwerking tussen deze drie tennisverenigingen intensiveren.
 • Ipse de Bruggen zal, op verzoek, cliënten bij verenigingen inzetten om (vrijwilligers-) werkzaamheden te verrichten. O.a. SC Antilope wil daarvan gebruik maken voor het onderhoud van de accommodatie.
 • Halt-team Rotterdam gaat op verzoek van sportorganisaties jongeren met een taakstraf inzetten voor taken op het gebied van onderhoud.
 • Het Sportplatform en de gemeente gaan samen met zoveel mogelijk sportaanbieders een online campagne starten met als doelstelling: mensen oproepen (weer of meer) te gaan sporten en zich aan te sluiten bij een sportclub. Daarnaast zal ook ‘ongeorganiseerd bewegen’ worden gestimuleerd.
 • Het Sportplatform en de gemeente gaan met zoveel mogelijk sportaanbieders een gezamenlijke sportstimuleringsactiviteit organiseren om onder jong en oud de sportdeelname (weer) op peil te brengen.

Gerealiseerde actiepunten bij ambitie 1

 • Het Sportplatform zal sportaanbieders met een periodieke nieuwsbrief informeren over bijzondere initiatieven die door sportclubs worden genomen om (bijv.) de financiële nood aan te pakken, vrijwilligers betrokken te houden, sponsors te motiveren of sporters weer meer in beweging te krijgen. Ook nieuwe informatie over landelijke, regionale of lokale maatregelen wordt daarin vermeld.
 • Het Sportplatform en de gemeente zullen voor sportaanbieders (online) sportcafés en/of webinars organiseren. Ze zullen de uitwisseling van kennis en ervaring faciliteren en het samen bespreken van problemen en oplossingen stimuleren.
 • De gemeente faciliteert het Sportplatform door het beschikbaar stellen van middelen uit de Brede Regeling Combinatiefuncties. Deze middelen zullen met name worden gebruikt voor professionele ondersteuning van het Sportplatform en de daarbij aangesloten sportaanbieders. De middelen die vanuit het rijk beschikbaar komen voor de uitvoering van het Sportakkoord door de partners worden door de gemeente aan het Sportplatform overgedragen.
 • De gemeente heeft samen met een klankbordgroep bestaande uit verschillende vertegenwoordigers van het Waddinxveense sportleven het Platform Sport, Spel & Bewegen Waddinxveen opgericht. (verder: het Sportplatform). Dat is zowel online als offline actief. Alle organisaties die bij sport- en bewegingsactiviteiten betrokken zijn, kunnen zich hierbij aansluiten. Het Sportplatform zal de communicatie met en tussen de betreffende organisaties bevorderen, waardoor kennisdeling, samenwerking en krachtenbundeling ontstaan. Het zal ook verbindingen leggen tussen sport, welzijn, onderwijs en zorg. Bovendien zal het platform fungeren als adviesorgaan en klankbord voor het gemeentelijk sportbeleid.